Mənhəcin əsasları

Titulo

İslamda bəyənilən uşaq adları


Hazırda ölkəmizin hər guşəsindən müsəlman toylarının "səsi" gəlir. Yeni müsəlman ailələr qurulur. Hər bir ailənin arzusu isə körpə uşaqlar dünyaya gətirməkdir. Uşaq dünyaya gəldikdən sonra isə ona advermə problemi ortaya cıxır. Bəs İslamda hansı adlar bəyənilir? Biz aşağıda İslamda bəyənilən oğlan və qız adlarını sizin diqqətinizə çatdırırıq. Seçim isə sizindir. Allah körpənizi əməli-saleh bəndələrdən etsin!


Oğlan adları:

ƏrəbAzərbaycanƏrəbAzərbaycanƏrəbAzərbaycanƏrəbAzərbaycan
بلالBilalإيادIyadأسباطƏsabatأحمدƏhməd
بيانBəyanإياسIyasإسحاقIshaqإبراهيمIbrahim
تمامTəmamأيوبƏyyubأسدƏsədآدمAdəm
تميمTəmimبدرBədrأسلمƏsləmأبانƏban
ثابتSabitالبراءƏl-BəraإسماعيلIsmayılأبيÜbeyy
ثامرSamirبشارBəşşarأسيدUseydأثالƏsəl
ثوابSəvabبشيرBəşirأنسƏnəsأثير Əsir
جابرCabirبصيرBəsirأوسOvsإدريسIdris
الجارودəl-CarudبكرBəkrأوفىOvfəأسامهÜsamə
رجبRəcəbخالدXalidحبيبHəbibجاسرCasir
رزينRəzinخبابXəbbabحذيفةHüzeyfəجامعCami
رشادRəşadخبيبXubeybحريزHüreyzجبرCəbr
رشيدRəşidخزيمةXüzeyməحزامHizamجبيرCubeyr
رفاعةRifaətخطابXəttabحسامHisamجريرCərir
رفيقRəfiqخلفXələfحسانHəssanجعفرCəfər
رمضانRamazanخليفةXəlifəحسيبHuseybجنادةCünadə
رؤبةRubətخليلXəlilالحسنƏl-HəsənجنيدCuneyd
روحRovhداودDavudالحسينƏl-HüseynالجنيدƏl-Cuneyd
زاهرZahirذاودZavudحفصHəfsحاتمHatim
زايدZayidذؤيبZüeybحمادHəmmadحاجبHacib
زبيرZübeyirراضيRaziحمدHəmədحارثHaris
الزبيرƏz-ZübeyirراجحRacihحمدانHəmdanالحارثƏl-Haris
زهرانZəhranراسمRasimحمزةHəmzəحازمHazim
زهيرZüheyirراشدRaşidحيانHəyyanحاضرHadir
زيادZiyadراغبRağibحيدرHeydərحافظHafiz
زيدZeydرافعRafiحيدرةHeydərəحامدHamid
سابقSabiqربيعRəbiiسويدSuveydحبانHibban
طريفTarifشعيبŞüeybسلطانSultanساعيSaiy
الطفيلTüfeyilشهرŞəhrسلمانSalmanسالمSəlim
طلالTalalشيبانŞeybanسليمانSüleymanسبرةSəbərə
الطيبTayyibصابرSabirسليمSəlimسبيعSübey
ظافرZafirصاعدSaidسماكSimakسحبانSühban
ظهيرZahirصادقSadiqسيارSəyyarالسريƏs-Səriyy
عائدAidصالحSalehسيفSeyfسعدSəd
عائذAizصخرSaxrشافعŞafiسمحSəmh
عائشAişصديSədiyyشاكرŞakirسعدانSədan
عابدAbidصديقSiddiqشاهينŞahinسمرةSəmura
عاصمAsimصفوانSəfvanشبلŞiblسعودSəud
عاطفAtifصفيSəfiyyشجاعŞücaسمعانSəman
عامرAmirصلاح SalahشدادŞəddadسعيدSəid
عبادAbbadصهيبSüheybشريحŞüreyhسنانSinan
عبادةUbadəطالبTalibشريكŞüreykسهلSəhl
عباسAbbasطارقTariqشريفŞərifسفيانSüfyan
العباسəl-AbbasطاهرTahirشعبةŞöbəسهيلSuheyl
عبد اللهAbdullahالطاهرƏt-Tahirعبد الحيƏbdülheyyسلامSəlam
عبد المجيدƏbdülmucidعبد الغفارƏbdülğəffarعبد الخبيرƏbdülxəbirعبد الأحدƏbdüləhəd
عبد المقتدرƏbdülmüqtədirعبد الغفورƏbdülğəfurعبد الخالقƏbdülxaliqعبد الأعلىƏbdülələ
عبد الملكƏbdülməlikعبد الغنيƏbdülğəniyyعبد الربƏbdürrəbbعبد الإلهƏbdülilah
عبد المجيدƏbdülməcidعبد الفتاحƏbdülfəttahعبد الرؤوفƏbdürraufعبد الأولƏbdüləvvəl
عبد المولىƏbdülmovləعبد القادرƏbdülqadirعبد الرحمنƏbdürrəhmanعبد الآخرƏbdülaxar
عبد المهيمنƏbdülmüheyminعبد القاهرƏbdülqahirعبد الرحيمƏbdürrəhimعبد الظاهرƏbdüzzahir
عبد النصيرƏbdünnusayrعبد القدوسƏbdülquddusعبد الرزاقƏbdürrəzzaqعبد الباطنƏbdülbatin
عبد المنانƏbdülmənnanعبد القديرƏbdülqədirعبد المجيبƏbdülmucibعبد البارئƏbdülbari
عبد الواحدƏbdülvahidعبد القويƏbdülqaviyyعبد السلامƏbdüssəlamعبد البرƏbdülbərr
عبد الوارثƏbdülvarisعبد القهارƏbdülqahharعبد السميعƏbdüssəmiiعبد البصيرƏbdülbuseyir
 عبد الواسعƏbdülvasiعبد القيومƏbdülqəyyumعبد الشكورƏbdüşşəkurعبد التوابƏbdünnəvvab
عبد الوكيلƏbdülvəkilعبد الكبيرƏbdülkəbirعبد الشهيدƏbdüşşəhidعبد الجبارƏbdülcabbar
عبد الواليƏbdülvaliعبد الكريمƏbdülkərimعبد العزيزƏbdüləzizعبد الحسيبƏbdülhəsib
عبد الوهابƏbdülvahhabعبد اللطيفƏbdüllətifعبد العظيمƏbdüləzimعبد الحفيظƏbdülhəfiz
عبيدUbeydعبد المؤمنƏbdülmuminعبد العفوƏbdülovfعبد الحقƏbdülhaqq
عتبةUtbəعبد المتعاليƏbdülmütəaliعبد العليمƏbdüləlimعبد الحكيمƏbdülhəkim
عثمانOsmanعبد المتينƏbdülmətinعبد العليƏbdüləliyعبد الحكمƏbdülhəkəm
عدنانAdnanعبد المجيدƏbdülməcidعمرانImranعبد الحليمƏbdülhəlim
فيصلFeysalغيهبQeyhəbعميرUmeyrعديƏdiyy
القاسمQasimفائدFaidعوادAvvadعربƏrəb
قاسدQasidفائزFaizعوضAvazعروةÜrvə
قاصدQasidفاتحFatihعفوAvfعسافƏssaf
قانعQaniفارسFarisعونAvnعسكرƏskər
قتادةQatadəفاروقFaruqعياشƏyyaşعصامIsam
قثمQəsəmفاضلFazilعياضIyazعطاءƏta
قحطانQahtanفراسFərrasعيدEydعطيهƏtiyyə
قدامةQudaməفرقدFərqədعيسىIsaعفيفƏfif
قرةQurraفضالةFuzaləغازي          ĞaziعقبةUqbə
قصيQisiyyالفضلƏl-FəzlغالبĞalibعقيلUqeyl
قيسQeysفضيلFuzeylغانمĞanimالعلاءƏl-Əla
كاتبKatibفلاحFəlahغسانĞəssanعلقمةƏlqəmə
كبيرKəbirفهدFəhdغطفانĞatfanعليƏli
كعبKəəbفهرFihrغياثĞiyasعمادƏmmad
كميلKumeylفؤادFuadغيثĞeysعمارAmmar
كنانةKinanəفوازFəvazغيلانğeylanعمرÖmər
لؤيLueyyفياضFeyyazمحمودMahmudعمروAmr
المقدادMiqdadمصعبMusabمصطفىMustafaلبيبLəbib
مكحولMəkhulمضرMuzarمرحبMərhəbلبيدLubeyd
ملهمMəlhəmمظفرMüzəffərمرعيMəriلقمانLoğman
ممدوحMəmduhمعافيMuafiمروانMərvanالليثƏl-Leys
مقرنMuqrinمعاذMuazمرزوقMərzuqمحمدMəhəmməd
مؤرجMuərricمعتصمMutəsimمظهرMəzhərماتعMəti
موفقMuvəffiqمعانMuanمساعدMüsaidماجدMəcid
منصفMünsif معاويةMüaviyəمسددMusəddədمالكMalik
مجدMəcdمعروفMərufمشرفMuşrifمأمونMəmun
منذرMunzirمعقلMəqəlمسعودMəsudمانعMani
المنذرƏl-munzirمعمرMuəmmərمسلمMuslimماهرMahir
منصورMənsurمعمرMəmərمسلمMəsləmمتممMutəmmim
منقذMunqizمعنMuinمشعلMəşəlالمثنىƏl-Musənnə
منيبMunibمعوذMuəvvizمشهورMəşhurمجابMucəb
منيرMunirمغيثMuğisمشاريMəşariمجالدMucalid
مهاجرMuhacirالمغيرةəl-muğiraمشيرMuşirمجاهدMucahid
مهندMuhənnidالمفضلəl-mufəddəlمصطفىMustafaمجيبMucib
مهناMəhnəمفلحMuflihنسيبNəsibمجيرMucir
وسيمVəsimهارونHarunنصارNəsarموسىMusa
وضاحVaddahهاشمHaşimنصرNəsrمؤملMuəmmil
وفيقVufeyqهانئHaniالنضرƏn-NəzrميسرةMəysərə
وهبVahbهشامHişamنظرNəzərميمونMəymun
لاحقLahiqهلالHilalنذيرNəzirالنابغةƏn-Nabiğə
ياسرYasirهمامنعمانNomanناجيNaci
يافثYafəsهمامHəmmamالنعمانƏn-NomanناصحNasih
يردYəridهودHudنعيمNəimناصرNasir
يشجبYəşcəbهيثمHeysəmنفيلNufeylناظرNazir
يزيدYezidالهيثمƏl-HeysəmنمرNəmrناميNami
يعربYərubوائلVailنميرNəmirناهضNahiz
يعقوبYəfufوابلVabilالنواسƏn-NəvvasنايفNayif
يعمرYəmurواثقVasiqنوافNəvvafنبهانNəbhan
اليمانəl-YəmanواردVaridنوحNuhنبيلNəbil
يعيشYəişواسمVasimنوفNovfنبيهNəbih
يقظانYəqəzanواصلVasilنهدNəhdنديمNədim
يوسفYusufوجيهVəcihهاديHadiنزارNəzar
يونسYunusوديعVədiiنزيهNəzihQız adları:

ƏrəbAzərbaycanƏrəbAzərbaycanƏrəbAzərbaycanƏrəbAzərbaycan
رابيهRabiyəحنيفهHənifəثناءSənaآسياAsiya
رسمهRəsməhحواءHəvvaجازيهCaziyəآمنةƏminə
رقيةRaqiyyəحياةHəyatجليلةCəliləأروىƏrva
رفيدةRafidaخالصةXalisəجوزاءCovzəأسماءƏsma
رندةRandaخالدةXalidəجويريةCuveyriyyəأصيلةƏsilə
راشدةRaşidəخضراءXəzraحذامHizamإمامةImamə
رواءRəvaخزاميXuzamiحسانةHəsanəأمينةUmeyyə
راضيةRaziyəخلودXuludحسيبةHəsibəباديةBadiyə
روضةRovzəخولةXovləحصانHəssanبثينةBuseynə
رويةRuyəدليلDəlilحصةHəssəالبتولƏl-Bətul
رياRəyaديمةDeyməحصيفةHəsifəبنانBənan
رؤيRueyزكيةZəkiyyəحفصةHəfsəبنانةBənanə
ربيRəbiyرائدةRaidəحكيمةHəkiməتقيةTəqiyyə
ربابRəbabرزينةRəzinəحليمةHəliməتماضرTəmazir
الربابƏl-RəbabرابعةRabiəحميدةHəmidəثامرةSamirə
رحمةRəhməراضيةRaziyəسودةSövdəثرياءSürəyya
كريمةKəriməعاتقةAtiqəشاكرةŞakirəرزانRəzan
لبابةLübabəعاصمةAsiməشرفŞərəfزاهدةZahidə
لبيبةLəbibəعامرةAmirəشريفةŞərifəزبيدةZübeydə
لطيفةLətifəعاملةAmiləالشفاءƏş-ŞifaزينبZeynəb
لمىLəməعاليةAliyəشيماءŞeymaسارةSara
لمياءLəmyaعبلةƏbləالشيماءƏş-ŞeymaسابقةSabiqə
ماجدةMəcidəعديلةƏdiləشيخةŞeyxəساميةSamiyə
مأمونةMəmunəعزةIzzətصالحةSalihəسالمةSəlimə
مبروكةMəbrukəعفافIfafصابرةSabirəسبيعةSəbiə
محفوظةMəhfuzaعزيزةƏzizəصباحSəbahسراءSərra
مريمMəryəmعفيفةƏfifəصفيهSəfiyyəسعادSüad
مزنةMuznəعقيلةƏqiləطاهرةTahirəسلطانةSultanə
مصونةMəsunəالعنودƏl-ƏnudطرفةTərfəسناءSəna
معاذةMuazaعلياءəlyaطيبةTəyyibəسلمىSəlma
مفيدةMufidəعهودƏhudعائشةAişəسمحةSəmhə
منيبةMunibəفائزةFaizəعائدةAidəسميةSəmiyyə
منيرةMunirəفضيلةFəziləعابدةAbidəسهلةSəhlə
منيفةMunifəقرةQurraنجاةNəcaسهيلةSuheylə
واجدةVacidəنفيسةNəfisəنجيةNəciyyəمنىMina
واصلةVasiləنورهNuraنجلاءNəclaمنالMənal
وئامViamهاجرHəcərندىNədəميمونةMəymunə
وجيهةVacihəهدىHədəنزيهةNəzihəناجيةNaciyə
وحيدةVahidəهناءHənaنسيبهNəsibəنوفNovf
وضحاءVəzhaهندHindنعيمةNəiməنهىNəhə
وفاءVəfaهياءHəyaنفيسةNəfisəنبيلةNəbilə
فاطمةFatiməوائلةVailəنبيهةNəbihə

Blogger tarafından desteklenmektedir.