Yeni dərslər üçün: http://abubakr-mescidi.com
Mənhəcin əsasları

Titulo

Seyyid Qutbun xətaları

Günümüzün ən böyük bəlalarından biri də "MÜASİR XƏVARİCLƏR"dir. Onlar bir çox fətvalarda Seyyid Qutba istinad edirlər. Saytımızın ziyarətçilərinin və forum iştirakçılarının hədsiz maraqlarını nəzərə alaraq Seyyid Qutbun xətalarını cədvəl halında aşağıda veririk.


Müsəlman icmasına ziddiyətı

Kitabın adı

Cildi

Səhifəsi

İbrahimə (Allahın ona salamı olsun) qarşı etdiyi kobudluğu, ona qarşı ədəbsizliyi

Ziləli-l-Quran

2

1138, 11414

1911, 1914


ət-Təsvir əl-Fənni

1

203-205

Musaya (Allahın ona salamı olsun) qarşı etdiyi kobudluğu, ona qarşı ədəbsizliyi

Ziləli-l-Quran

4

2280, 2347, 23485

2682-2685, 2689-2693


ət-Təsvir əl-Fənni

1

200-203

"Lə ilahə illəllah"ın (Allahdan başqa ibadətə layiq ilahinin olmamasının) təfsirində islam alimlərinə zidd olması

Ziləli-l-Quran

2

1005, 10064

21145

27076

4010


Xasais ət-Təsvir əl-İsləmi

1

197


Məalim fi-t-Tariq

1

26-30, 40


əl-Adələtil əl-İctimaiyyə

1

182, 248

Ruhun əzəli olub Allahın zatından ayrılması

Ziləli-l-Quran

4

2140

Bidət (dinə yenilik gətirmə) əhlinin bəzi kəlmələrini tələffüz etməklə onlara müvafiq olması

Ziləli-l-Quran

4

21405

3170

İslam cəmiyyətlərini təkfir etməsi (yəni onlara kafir deməsi)

Ziləli-l-Quran

2

888, 891, 1057, 11253

1492, 1649, 18164

2006-2013


Dəvətil ixvanil muslimin

1

21, 22


Məalim fi-t-Tariq

1

8-12, 20-26, 38-48


əl-Adələtil əl-İctimaiyyə

1

182-183, 248-249


əl-İsləm va-l-Muşkilət

1

190-199

Quranın məxluq (yaradılmış) olması

Ziləli-l-Quran

1

32, 100, 4744

2249-22505

27196

3006

Qiyamət günü olan mizanı (haqq-hesab tərəzisini) inkar etməsi

Ziləli-l-Quran

3

12614

24816

3961


ət-Təsvir əl-Fənni

1

83

Allahın hər bir vücudda olması (hüluli məzhəbi)

Ziləli-l-Quran

6

3479, 4002, 4380


Diyvan Seyyid Quttub

1

123

Adəmin (Allahın ona salamı olsun) cənnətdən çıxarılmasına, Allah Təalanın Adəm (Allahın ona salamı olsun) və Musa (Allahın ona salamı olsun) ilə danışmasına, Qiyamət günü möminlərin Allahı görəcəklərinə və Ərşin olmasına şəkk gətirməsi

Ziləli-l-Quran

1

53, 3972

8053

13864

2330-23316

3306, 3679-3680

Allahın kürsüsünü inkar etməsi, Ərşin də mənasını düzgün yozmaması

Ziləli-l-Quran

1

2844

2374, 24826

3875

Peyğəmbərin (Allahın ona salavat ve salamı olsun) möcüzələrinə qarşı səhv mövqeyi

Ziləli-l-Quran

4

2210-2211, 22376

3426-3427


Xasais ət-Təsvir əl-İsləmi

1

46-48

Əqidə ilə bağlı olan əhəd (bir yol ilə varid olan) hədisləri inkar etməsi

Ziləli-l-Quran

6

4008

Batil kəlam ilə mühacirləri (Məkkədən Mədinəyə hicrət edənləri) və ənsarları (Mədinə sakinlərini) vəsf etməsi

Ziləli-l-Quran

6

2566

Osmana (Allah ondan razı olsun) və tərəfdarlarına etdiyi tənələr

əl-Adələtil əl-İctimaiyyə

1

126-130, 137, 150-158

Xaricilərin (camaatdan ayrılanların) mövqeyini dəstəkləməsi

əl-Adələtil əl-İctimaiyyə

1

141-142

Osmana (Allah ondan razı olsun) atdığı böhtan və ittihamlar

əl-Adələtil əl-İctimaiyyə

1

159-161, 172, 174

Osmanı (Allah ondan razı olsun) zalım kimi vəsf etməsi

əl-Adələtil əl-İctimaiyyə

1

160-161

Səhabələrə qarşı ittihamları

əl-Adələtil əl-İctimaiyyə

1

155-156, 160-161, 174

Abu Bakra (Allah ondan razı olsun) və Ömərə (Allah ondan razı olsun) qarşı ittihamları

əl-Adələtil əl-İctimaiyyə

1

173-174

Allaha məxsus olan bəzi vəsfləri həqiqi şəkildə qəbul etməməsi

1. İstiva (yəni Allahın Ərşə yüksəlməsi)

Ziləli-l-Quran

1

47-483

1297, 17624

2045, 23285

2575, 2807, 31146

3480

2. Allahın iki əlinin olmasını

Ziləli-l-Quran

2

9295

3028

3. Allahın eşitməsini

Ziləli-l-Quran

6

3504

4. Allahın danışmasını

Ziləli-l-Quran

2

8053

13684

2140, 2313, 2330-23315

2692

5. Allahın Ərşdən yüksəkdə olmasını

Ziləli-l-Quran

2

1122

6. Möminlərin Qiyamət günündə Allahı görmələrini

Ziləli-l-Quran

6

3770-3771

7. Allahın münafiqlərə istehza etməsini

Ziləli-l-Quran

1

39

Blogger tarafından desteklenmektedir.